சில குறிப்புகள்

முகநூலில் செயல்படும் நண்பர்களுக்கு.

இன்றைய சூழலில் தமிழ் இலக்கியம் வணிக சக்திகளை எதிர்த்துப் போரிடுவதைத்தான் முதற்கடமையாகக் கொள்ளவேண்டும்.ஏனெனில் இன்றுஉலக இலக்கியத்தையும்

இந்தியாவில் இருக்கும் பிற மொழி இலக்கியங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது தற்காலத் தமிழ் இலக்கியம் தன் பகையாகக் கருத வேண்டியது தமிழக வணிகப்  போக்குகளைத்தான்.ஏனெனில் மலேசிய இலக்கியமும்(மகாத் மன், நவீன்,கே.பாலமுருகன்) சிங்கப்பூர் இலக்கியமும் (லதா போன்றோர்)ஈழ இலக்கியமும்(பலர்)தமிழ்ச் சிறுபத்திரிக்கைகளின் இயக்க சரித்திரத்தால் தீர்மானிக்கப் பட்ட போக்குகளால் கவரப்பட்டுக் கடந்த சுமார் பத்து வருடங்களாகப் புதிய பாதைகளில் நடமிடுகின்றன.க.நா.சு, சி.சு.செ. போன்றோர் அறுபதுகளில் இந்தியாவில் தமிழில் உருவாக்கிய இலக்கிய மதிப்பீடுகள் முதன் முதலாக த்தமிழை உலக இலக்கிய ப் பாதையில் கொண்டு வந்தன.   அதன் பின்பும் தமிழில்   வ ணிகப் போக்கு முற்றிலும் மறையவில்லை.இச்சூழலில் -முகநூலன்பர்கள் நல்ல இலக்கியம் எது எனதெரிந்தவர்கள்-தங்கள் விளையாட்டுத்தனமான எழுத்துக் கிடையிலும் சீரிய இலக்கிய மதிப்பீடுகளை வலியுறுத்துவது தேவை என்றுதான் தோன்றுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>